Všeobecné obchodné podmienky používania služby BiznisWeb.sk

Služba Biznisweb.sk slúži na vytváranie a aktualizáciu webových stránok, prioritne pre firmy.

 

Prevádzkovateľ služby

Prevádzkovateľom služby je BiznisWeb s.r.o., IČO: 36332275.
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom
v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka číslo: 14274/R.
Sídlo firmy a korešpondenčná adresa: Soblahovská 1116/61, 91101 Trenčín

BiznisWeb s.r.o. prevádzkuje všetky služby samostatne a nespolupracuje s inými spoločnosťami, ktoré by v mene BiznisWeb s.r.o. vykonávali služby napr. registrácie do internetových katalógov, zvyšovanie návštevnosti web stránok a SEO služby. Akákoľvek ponuka od konkurenčnej firmy je považovaná za podvodné jednanie a zneužitie dobrého mena spoločnosti BiznisWeb s.r.o. a jej ochrannej známky FLOX CMS, domén BiznisWeb.sk a Flox.sk na ponuku služieb cudzej firmy.

BiznisWeb s.r.o. spolupracuje s partnermi, ktorí ponúkajú vo web stránkach a internetových obchodoch vytvorených v systéme BiznisWeb.sk tvorbu grafického designu a programovanie individuálne ako samostatné podnikateľské subjekty. Partneri nemajú oprávnenie konať v mene BiznisWeb s.r.o. a v mene služby BiznisWeb.sk. 

 

Ďalšie ujednania

 • Používateľ služby BiznisWeb.sk musí byť osoba vo veku od 18 rokov!
 • Používateľ vyplnením objednávkového formulára BiznisWeb.sk dáva súhlas na zasielanie elektronických faktúr. Používateľ je povinný neodkladne informovať prevádzkovateľa o zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä o zmene e-mailovej adresy.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa potreby meniť Všeobecné obchodné podmienky používania služby BiznisWeb.sk.
 • Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Prevádzkovateľa a Používateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Používateľom. 
 • Za Zmluvu sa považuje aj vyplnený a odoslaný formulár označený ako Objednávka. Návrh Zmluvy (Objednávky) v podobe nevyplneného formulára je umiestnený a prístupný každému na webovej stránke Poskytovateľa a umožňuje zadanie údajov o Užívateľovi a Službách a ich záväzné objednanie u Poskytovateľa.
 • Prevádzkovateľ Používateľa prostredníctvom emailu informuje o registračnom procese v službe BiznisWeb.sk. Prevádzkovateľ Používateľa emailom informuje aj o úspešnosti registrácie, o ukončení testovacej prevádzky, vyzve na vyplnenie fakturačných údajov, vyzve na úhradu za služby, informuje o zaplatení záväzkov, zašle predfaktúru a faktúru, informuje o zmazaní web stránok vytvorených v službe BiznisWeb.sk a pod.. Prevádzkovateľ emailom, telefonicky, alebo prostredníctvom sms, informuje o novinkách služby BiznisWeb.sk a ponukách Prevádzkovateľa.
 • Používateľ služby BiznisWeb.sk si prenajíma v zvolenom časovom intervale redakčný systém FLOX CMS, spolu s priestorom na serveri a inými službami, a teda nie je vlastníkom licencie redakčného systému FLOX CMS.
 • Prevádzkovateľ se bude snažit o maximálnu funkčnosť a dostupnosť poskytovanej služby.
 • Prevádzkovateľ nezaručuje, že služba BiznisWeb.sk splní špecifické požiadavky Používateľa a nezodpovedá za škody tým spôsobené (ušlý zisk). V prípade záujmu o doprogramovanie funkcionality bude objednávka riešená individuálne ako tvorba web stránky na mieru.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát, či za dočasné prerušenie služby.
 • Prevádzkovateľ považuje kontaktný mail Používateľa a autorizovanú požiadavku zaslanú z administrácie webu za oprávnený kontakt osoby kompetentnej pre realizáciu akýchkoľvek zmien webovej prezentácie (presmerovanie domény, objednávka doplnkových sluižeb, zmena prihlasovacích údajov a pod....).
 • Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah web stránok, vytvorených používateľmi.
 • Používateľ je zodpovedný za zálohovanie obsahu svojej web prezentácie v textovej forme.
 • Používateľ sa zaväzuje, že nebude úmyselne zneužívať systém alebo inak preťažovať server.
 • Poskytovanie služieb a ich rozsahu sa riadi platným cenníkom, ktorý je zverejnený na web stránkach Prevádzkovateľa.
 • Postihy za znovuaktiváciu a neuhradenie faktúr sa riadia platným cenníkom, ktorý je zverejnený na web stránkach Prevádzkovateľa.
 • Používateľ je povinný v zmysle platných zákonov SR uviesť na web stránke (napr. v sekcii Obchodné podmienky): svoju identitu, obchodné meno; adresu; ceny tovaru a služieb vrátane daní; dodacie náklady, ak existujú; údaje o platbe, dodávke, poskytnutí; existenciu práva a podmienky za ktorých možno odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku; časové obdobie ponúkanej ceny,
 • Ak je Prevádzkovateľom web stránky spoločnosť poskytujúca úvery, pôžičky a hypotéky, je povinná vydokladovať do 5 dní od vyplnenia objednávky BiznisWeb.sk platné povolenie na prevádzkovanie tejto činnosti na území Slovenskej Republiky. Potvrdenie je možné zaslať na adresu info @ biznisweb.sk.
 • Právnická a fyzická osoba sídliaca / žijúca mimo územia členských štátov EU zašle do 2 dní od vyplnenia objednávky potvrdenie o pobyte v danom štáte, resp. oskenované potvrdenie o podnikaní v danom štáte v prípade právnickej osoby.

Predaj služby BiznisWeb.sk tretím osobám.

Používateľ súhlasí, že nebude službu BiznisWeb.sk poskytovať tretím osobám. Služby sú určené výhradne pre ich použitie Používateľom. Používateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa umožniť ich použitie tretím osobám. Pre služby BiznisWeb.sk platí cenník  dostupný  na stránke www.biznisweb.sk. Právo poskytovania služby tretím osobám majú len partneri Prevádzkovateľa služby, aj v tomto prípade platí cenník ako na www.biznisweb.sk.

 

Referencia na Vašu web stránku

Na každej webstránke vygenerovanej službou BiznisWeb je krátky odkaz na službu BiznisWeb a autora služby. 

Poskytovateľ služby BiznisWeb môže uviesť hyperlinku a ukážky web stránky Používateľa pre svoju propagáciu, napríklad na webstránkach Poskytovateľa, v tlačových informáciach, či v akejkoľvek inej reklamnej komunikácii.

 

Testovacie obdobie

Používateľ má k dispozícii 15 dní pre otestovanie a vyskúšanie služby zdarma. Ihneď po objednaní služby Používateľom (pomocou objednávkového formulára na BiznisWeb.sk, v redakčnom systéme FLOX, alebo pomocou e-mailu), prechádza stav služby do predplateného obdobia a Poskytovateľ zašle Používateľovi zálohovú faktúru (Výzvu na úhradu). Používateľ nemôže ďalej využívať zostávajúce dni testovacieho obdobia zdarma, pretože služba prechádza do predplateného obdobia.

 

Postihy za neuhradenie faktúry

 • do 3 dní po dátume splatnosti deaktivovanie stránky, zákaz prístupu do systému.
 • 14 dní po dátume splatnosti faktúry odobratie domény, respektíve internetovej adresy, vymazanie databázy internetovej stránky a FTP zo servera.
 • Používateľ je povinný za poskytnuté služby uhradiť ceny podľa cenníka až do času deaktivovania stránky alebo zákazu prístupu do systému a to bez ohľadu na to, či tieto služby využíval, alebo nie. Prevádzkovateľ v takomto prípade vystaví Používateľovi zálohovú faktúru na doplatok alikvótnej čiastky až do času deaktivovania stránky alebo zákazu prístupu do systému. Splatnosť zálohovej faktúry je 15 dní.
 

Ukončenie služby, odstúpenie od zmluvy

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu ukončiť poskytovanie služby.  

Pri ukončení služby može Prevádzkovateľ brať ohľad aj na tieto dôvody ukončenia služby:

 • stránky porušujú zákony štátu, v ktorom sa služba prevádzkuje alebo sú v rozpore s dobrými mravmi, ponúkajúce pornografický materiál (obrázky, video, text),
 • na stránkach je ponúkaný nelegálne získaný softvér alebo podobné produkty, za účelom jeho predaja alebo poskytovania tretím osobám,
 • obsah stránok poškodzuje dobré meno prevádzkovateľa,
 • stránky nie sú aktívne, na stránkách nebol viac ako 2 mesiace zaznamenaný žiadny prístup (táto podmienka neplatí pre platiacich používateľov),
 • pri registrácii stránky bol zadaný neexistujúci e-mail, neexistujúce IČO, DIČ alebo IČ DPH spoločnosti
 • používateľ porušuje všeobecné obchodné podmienky používania služby BiznisWeb.sk,
 • ak používateľ porušuje podmienky spoločnosti Google pre inzerciu v reklamnom systéme Google AdWords alebo v Google AdSense,
 • stránky sú zamerané na rozširovanie nevyžiadaných e-mailov (spam), či verejné chat-stránky,
 • uvádzanie nepravdivých alebo zavádzajúcich kontaktných údajov prevádzkovateľa na webstránke alebo e-shope,
 • uvádzanie nepravdivých alebo zavádzajúcich fakturačných údajov prevádzkovateľa (sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH) na web stránke alebo e-shope,
 • stránky extrémne preťažujú databázové systémy,
 • stránky obsahujú nadmerné množstvo filmových a hudobných súborov (mp3, mpeg, avi, atď.).

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch nie je Prevádzkovateľ služby povinný vrátiť predplatné služby BiznisWeb.sk.

V prípade ukončenia služby pred uplynutím predplateného obdobia na základe žiadosti Používateľa, nie je Prevádzkovateľ služby povinný vrátiť predplatné služby BiznisWeb.sk.

6.1. Odstúpenie od zmluvy - rozviazanie zmluvy v rámci predplateného obdobia, rsp. po obdržaní výzvy na úhradu
Spotrebiteľ je povinný oznámiť svoje rozhodnutie o ukončení prenájmu redakčného systému
mailom na: info@biznisweb.sk

6.2. Odstúpenie od zmluvy - podľa zákona č. 102/2014 Z. z

 • Spotrebiteľ (fyzická osoba) má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon") podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Po uplynutí 14 dní spotrebiteľ stráca možnosť odstúpenia od zmluvy.
 • Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť osobne alebo poštou najneskôr v posledný deň určenej lehoty na adresu BiznisWeb s.r.o., Soblahovská 1116/61, 911 01 Trenčín.
 • Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*" – hviezdičkou.(http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie od zmluvy.pdf).
 • Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.
 • Tieto ustanovenia v bode 6.1. Odstúpenie od zmluvy sa neuplatňujú pre objednávateľa služby BiznisWeb.sk, pokiaľ je právnickou osobou.

 

 

Zmena balíka služieb a zmena vlastníka eshopu, web stránky

Používateľ si môže v START stránke v administrácii webu zvoliť iný balík služieb (napr. objedná si prechod z balíka Start-UP na Biznis, alebo naopak). Používateľ objedná zmenu balíka služieb aj odoslaním žiadosti o zmenu balíka prostredníctvom emaila na info@biznisweb.sk. Po prijatí žiadosti Prevádzkovateľ nastaví balík služieb podľa žiadosti Používateľa.

Pri zmene na vyšší balík služieb, Prevádzkovateľ vystaví Používateľovi zálohovú faktúru na doplatok alikvonej čiastky.

Pri zmene na vyšší balík služieb, ak boli pri nižšom balíčku zakúpené doplnkové služby, ktoré sú súčasťou vyššieho balíčka, Prevádzkovateľ nevracia poplatok za nespotrebované predplatné zakúpených služieb.

Pri zmene na nižší balík služieb, Prevádzkovateľ nevracia rozdiel predplatného za služby BiznisWeb.sk za obdobie od momentu objednávky nižšieho balíka služieb po ukončenie súčasného fakturačného obdobia vyššieho balíka služieb.

Používateľ môže požiadať o zmenu balíka služieb jedenkrát za rok. 

Oznámenie o zmene vlastníka eshopu alebo web stránky oznamuje súčasný Používateľ eshopu alebo web stránky Prevádzkovateľovi emailom na info@biznisweb.sk. Oznámenie o zmene vlastníka je používateľ povinný poslať z fakturačného alebo administrátorského emailu, pod ktorým bol eshop alebo web stránka založené.

 

Registrácia domén a zmena vlastníka domén (.sk, .cz, .com, .eu...)

Prevádzkovateľ služby BiznisWeb.sk registruje domény pri obdržaní objednávky a jej úhrady na konkrétny subjekt, rsp. fakturačné údaje objednávateľa. Registrátorom domén je BiznisWeb s.r.o., alebo WEBGLOBE, s.r.o. 

Ak si používateľ objednal doménu, ktorá je už registrovaná ako ochranná známka v Slovenskej republike, môže BiznisWeb s.r.o. ako vlastník a registrátor domény po obdržaní výzvy od vlastníka ochrannej známky, previesť vlastníctvo domény na vlastníka ochrannej známky. Zároveň na žiadosť vlastníka ochrannej známky môže BiznisWeb s.r.o. pozastaviť prevádzku tejto domény na web stránke, vytvorenej v BiznisWeb.sk

V prípade porušenia, alebo podozrenia na porušenie, autorských práv tretích strán ma poskytovateľ právo uskutočniť vo web stránke používateľa služby BiznisWeb zmeny ktoré zamedzia ďalšiemu porušovaniu autorských práv tretích strán.

 

Zásady Ochrany osobných údajov

9.1 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára, resp. uzavretím Zmluvy, Používateľ potvrdzuje, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje.

9.2 Prevádzkovateľ je správcom osobných údajov používateľov podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: "GDPR"). Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým s GDPR.

9.3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.

9.4 Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky Používateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných oznámení a vykonávania ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu.

9.5 Prevádzkovateľ pre plnenie licenčnej zmluvy používa služieb subdodávateľov, najmä prevádzkovateľov mailingových služieb a prevádzkovateľa webhostingu. Subdodávatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracovania osobných údajov. Prevádzkovateľ a subdodávateľ webhostingu uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov, podľa ktorej subdodávateľ zodpovedá za riadne zabezpečenie fyzického, hardvérového i softvérového perimetra, a teda nesie voči Používateľovi priamu zodpovednosť za akýkoľvek únik či narušenie osobných údajov.

9.6 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje Používateľa po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po uplynutí tejto doby budú údaje vymazané.

9.7 Používateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR. Používateľ má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má Používateľ právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

9.8 Používateľ má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

9.9 Používateľ nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné Zmluvu uzavrieť či jej zo strany Prevádzkovateľa plniť.

9.10 Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle č. 22 GDPR.

Posielanie obchodných oznámení

9.11 Záujemca o využívanie služieb Prevádzkovateľa vyplnením formulára:

9.11.1 súhlasí s použitím svojich osobných údajov na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany Prevádzkovateľa a tretích subjektov, nie však častejšie, ako 1x týždenne, a zároveň
9.11.2 prehlasuje, že zasielanie informácií podľa bodu 9.11.1 nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zák. č. 40/1995 Zb. v znení noviel, lebo Používateľ sa zasielam informácií podľa bodu 9.11.1 v spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Zb. výslovne súhlasí.
9.11.3 súhlas podľa tohto odseku môže Používateľ kedykoľvek písomne ​​odvolať na info@biznisweb.sk.

9.12 Prevádzkovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely vo svojej prezentácii tzv. Súbory cookie. Používaním webu Používateľ súhlasí s použitím spomínanej technológie.

Práva a povinnosti medzi správcom a spracovateľom (spracovateľská zmluva)

9.13 Prevádzkovateľ je vo vzťahu k osobným údajom klientov Používateľa spracovateľom podľa čl. 28 GDPR. Používateľ je správcom týchto údajov.

9.14. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pre Používateľa spracovávať osobné údaje v rozsahu a za účelom uvedenými v týchto podmienok. Prostriedky spracovania budú automatizované. Prevádzkovateľ bude v rámci spracovania osobné údaje zhromažďovať, ukladať na nosiče informácií, uchovávať, blokovať a likvidovať. Prevádzkovateľ nie je oprávnený osobné údaje spracovávať v rozpore alebo nad rámec stanovený týmito podmienkami.

9.15 Prevádzkovateľ sa zaväzuje pre Používateľa spracovávať osobné údaje v tomto rozsahu:

9.15.1 bežné osobné údaje,
9.15.2 osobitné kategórie údajov podľa čl. 9 GDPR, ktoré Používateľ získal v súvislosti s vlastnou obchodnou činnosťou.

9.16. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pre Používateľa spracovávať osobné údaje v súvislosti alebo na základe zmluvy o poskytovaní softvéru s názvom FLOX uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Používateľom.

9.17. Osobné údaje je možné spracovávať len na pracoviskách Prevádzkovateľa alebo jeho subdodávateľov podľa týchto obchodných podmienok.

9.18. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pre Používateľa spracovávať osobné údaje klientov Používateľa, to všetko po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom a z uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

9.19 Používateľ udeľuje povolenie sa zapojením subdodávateľov ako ďalšieho spracovateľa podľa čl. 28 ods. 2 GDPR. Subdodávateľom je prevádzkovateľ webhostingu redakčného systému FLOX. Používateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov zmluvnými doménovými registrátormi Prevádzkovateľa. Osobné údaje budú spracovávané na účely vedenia údajov o Používateľovi v centrálnych registroch doménových mien (od okamihu registrácie doménového mena). Používateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov subdodávateľom helpdesk systému Prevádzkovateľa. Používateľ ďalej udeľuje Prevádzkovateľovi všeobecné povolenie zapojiť do spracovania ďalšieho spracovateľa osobných údajov, Prevádzkovateľ však musí Používateľa písomne ​​informovať o všetkých plánovaných zmenách týkajúcich sa prijatia ďalších spracovateľov alebo ich nahradenia a poskytnúť Používateľovi možnosť vysloviť voči týmto zmenám námietky. Prevádzkovateľ musí uložiť svojim subdodávateľom v postavení spracovateľa osobných údajov rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, ako sú stanovené v týchto podmienkach.

9.20 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že spracovanie osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcim spôsobom:

9.20.1 Osobné údaje sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi a na základe pokynov Používateľa, tj. Pre výkon všetkých činností potrebných pre plnenie zmluvy.
9.20.2 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracúvaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako ik inému zneužitiu a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania údajov zabezpečené všetky povinnosti spracovateľa osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov.
9.20.3 Prijaté technické a organizačné opatrenia zodpovedajú miere rizika. Prevádzkovateľ pomocou nich zaisťuje neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania, a včas obnovuje dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzických či technických incidentov.
9.20.4 Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom Prevádzkovateľa.
9.20.5 K osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby Prevádzkovateľa a subdodávateľov podľa týchto podmienok, ktoré budú mať Prevádzkovateľom stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov a každá takáto osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jednoznačným identifikátorom.
9.20.6 Oprávnené osoby Prevádzkovateľa, ktoré spracúvajú osobné údaje podľa týchto podmienok, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo ich zabezpečenie. Prevádzkovateľ zabezpečí ich preukázateľné zaviazanie k tejto povinnosti. Prevádzkovateľ zabezpečí, že táto povinnosť pre Prevádzkovateľa aj oprávnených osôb bude trvať aj po skončení pracovnoprávneho alebo iného vzťahu k Prevádzkovateľovi.
9.20.7 Pokiaľ je to možné, Prevádzkovateľ bude Používateľovi pomáhať prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, potrebných na splnenie povinnosti Používateľa reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby uvedených v GDPR; rovnako tak pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami podľa čl. 32 až 36 GDPR, a to pri zohľadnení povahy spracovaní a informácií, ktoré má Prevádzkovateľ k dispozícii.
9.20.8 Po ukončení poskytovania plnenia, ktoré je spojené so spracovaním, podľa čl. 9.18 týchto podmienok, je Prevádzkovateľ povinný všetky osobné údaje vymazať, alebo ich vrátiť Používateľovi, pokiaľ nemá povinnosť uchovávať osobné údaje na základe osobitného zákona.
9.20.9 Prevádzkovateľ poskytne Používateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že boli splnené povinnosti podľa tejto zmluvy a GDPR, umožní audity, vrátane inšpekcií, vykonávané Používateľom alebo iným audítorom, ktorého Používateľ poveril.

9.21 Používateľ sa zaväzuje neodkladne deklarovali všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok na a poskytnúť Prevádzkovateľovi súčinnosť nevyhnutnú pre plnenie týchto podmienok.

9.22 Používateľ nesie zodpovednosť za správnosť všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o registráciu doménového mena, ktoré sa týkajú osôb uvedených v žiadosti, a vyhlasuje, že získal súhlas všetkých fyzických osôb, ktorých osobné údaje majú byť na základe žiadosti o registráciu vedené v centrálnom registri doménových mien a zaväzuje sa takýto súhlas získať aj v prípade zmien takýchto osôb alebo údajov o takýchto osobách. Používateľ je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu akékoľvek zmeny v osobných údajoch, ktoré Prevádzkovateľovi poskytol.

9.23 Používanie aplikácií tretích strán v systéme BiznisWeb - spracovanie osobných údajov Instagram

 • Prevádzkovateľ v systéme BiznisWeb integroval Facebook API, ktoré slúži Používateľovi k prepojeniu účtu Instagram
  a načítaniu verejných príspevkov prostredníctvom widgetu Instagram.
 • Načítajú sa médiá (obrázky a videá), názov používateľského účtu pre prehľadnosť nastavení v administrácii web stránky.
 • Názov používateľského účtu nie je verejne prístupný, je viditeľný len v administrácii web stránky.
 • Vymazanie údajov o používateľovi zrealizuje Používateľ tak, že z administrácie web stránky odstráni prístupový token, čím Poskytovateľovi prestane fungovať aktualizácia Instagram účtu.
  Prevádzkovateľ (BiznisWeb) údaje Používateľa nijako ďalej nevyužíva. Údaje slúžia iba pre účel viď. predchádzajúci text.

Pre nás, v spoločnosti BiznisWeb s.r.o. je ochrana vašich osobných údajov veľmi dôležitá. Robíme všetko pre to, aby osobné údaje vás a vašich klientov boli naozaj v bezpečí. Preto sme prijali rôzne opatrenia technického, organizačného a personálneho charakteru.
Ako spracúvame vaše osobné údaje.

V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ktorý budeme ďalej v texte uvádzať ako „zákon o ochrane osobných údajov") osobné údaje spracúvame vo viacerých informačných systémoch. V rámci remarketingu v AdWords využívame Vlastné zoznamy zákazníkov, preto vám na základe vašich preferencií pošleme napr. personalizovanú ponuku.

Keď žiadate informácie o našich službách alebo potrebujete pomôcť a poradiť

Aby sme vám mohli pomôcť s výberom služby, poskytovať hot-line a odpovedať na vaše otázky, spracúvame vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto získame prostredníctvom našich kontaktných formulárov umiestnených na webovej stránke, telefonickým kontaktom s vami alebo prostredníctvom e-mailu.

Keď si objednáte u nás službu prevádzky web stránky alebo e-shopu

Aby sme vám mohli dodávať službu, ktorú si vyberiete, testujete alebo objednáte prostredníctvom nášho elektronického obchodu, budeme o vás spracúvať meno, priezvisko, kontaktnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Tieto osobné údaje sú nevyhnutné k plneniu samotného predmetu zmluvy, k priradeniu platby, prípadne k poskytnutiu iných súvisiacich služieb (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti, ktoré nám vyplývajú v súvislosti s právnymi predpismi, ktoré upravujú napríklad ochranu spotrebiteľa).

Ďalšie osobné údaje o vás a vašich zákazníkoch, s ktorými pracujeme sú závislé od toho, ktorú z našich služieb využívate, a preto dopredu nevieme vymedziť zoznam spracúvaných osobných údajov. Držíme sa však zásady, že o vás spracúvame vždy len tie osobné údaje, ktoré sú naozaj nevyhnutné.

Keď vám zasielame novinky e-mailom a e-booky

K tomu, aby sme vás mohli informovať o našich užitočných novinkách vo forme krátkych e-mailových správ alebo poslať ebook s hodnotnými informáciami pre rozvoj vášho podnikania, spracúvame vašu adresu elektronickej pošty (e-mail). Vždy však len na základe vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odhlasovacieho linku. Tento nájdete v každej e-mailovej správe, ktorú od nás obdržíte.

Spolupracujeme s dôveryhodnými dodávateľmi

Nielen naše webstránky, ale aj webstránky a internetové obchody vás - našich klientov umiestňujeme v cloudovej infraštruktúre spoločnosti Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, kde sú všetky postupy a procesy vrátane spracúvania osobných údajov pravidelne certifikované v rámci systému manažmentu kvality ISO 9001:2009 a bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2013.
Taktiež využívame služby serverhostingu spoločnosti Nethost, s.r.o. so sídlom Kšírova 435/136, Brno, ktorá zaviedla interné pravidlá a postupy, ktoré definujú ochranu, zaobchádzanie s dátami a ich overovanie v súlade s bezpečnostným štandardom PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov

Bez vášho súhlasu osobné údaje, ktoré o vás spracúvame neposkytneme ani nesprístupnime žiadnym tretím stranám. Výnimkou sú len prípady, keď nás k odovzdaniu osobných údajov zaväzujú všeobecne záväzné právne predpisy (napr.Daňový úrad, polícia, súdy a iné oprávnené subjekty).

Politika používania cookies

Naša internetová stránka a jej podstránky používajú technológiu cookies.
Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Využívaním našich internetových stránok súhlasíte s využívaním technológie cookies. Pri prechádzaní www.BiznisWeb.sk umiestnime vo vašom internetovom prehliadači reklamné súbory cookies, takže môžeme porozumieť tomu, čo vás zaujíma. Predvoľby ochrany súkromia (nastavenie cookies).

Práva dotknutej osoby

Zákon o ochrane osobných údajov poskytuje dotknutým osobám (dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú) kontrolu nad spracúvaním ich osobných údajov a to v podobe tzv. práv dotknutých osôb.

Každá dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov;
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Vo veci otázok ochrany vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom e-mailovej adresy info@biznisweb.sk. Radi vám odpovieme a pomôžeme.

 

 

Autor služby a redakčného systému

Autor redakčného systému FLOX CMS je BiznisWeb s.r.o. Spoločnosť vlastní všetky práva duševného vlastníctva, zdrojové kódy, vrátane dobrej povesti na FLOX CMS, úpravy alebo zmeny. BiznisWeb s.r.o. je autorom grafických návrhov, používaných v BiznisWeb.sk, šablón a samotnej služby BiznisWeb.sk.

Používateľ služby BiznisWeb.sk a tretie strany sa zaväzujú v prípade akéhokoľvek porušenia záväzkov a neoprávneného zásahu do autorského práva (skopírovanie stránky, grafických návrhov ap.) poskytnúť autorovi nemajetkovú ujmu v peniazoch, pričom právo na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia zostáva nedotknuté.

 

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ku ktorým objednávateľ na základe zmluvného vzťahu s poskytovateľom umožní poskytovateľovi prístup, a to najmä tak, že žiadnu dôvernú informáciu nerozšíri a neposkytne tretej strane, s výnimkou tretích strán, ktoré sa podieľajú na poskytovaní služieb objednávateľom, napr. napojenie na API dopravných spoločností.

Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje, že dôverné informácie objednávateľa nepoužije v rozpore s ich účelom ani účelom ich poskytnutia vo svoj prospech alebo v prospech tretích osôb. Poskytovateľ sa zaväzuje prijať a udržovať také interné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k dôverným informáciám objednávateľa, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich akémukoľvek spracovaniu, rovnako ako k inému zneužitiu neoprávnenou osobou.

 

V Trenčíne, 23. 5. 2018

Prihlásenie

Vyskúšajte web alebo e-shop zadarmo

Zavrieť
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti