Systém na rýchle vytvorenie webových stránok alebo e-shopov

Všeobecné obchodné podmienky používania služby BiznisWeb.sk

Služba Biznisweb.sk slúži na vytváranie a aktualizáciu webových stránok, prioritne pre firmy.

Prevádzkovateľ služby

Prevádzkovateľom služby je IRISOFT, s.r.o., IČO: 36332275.
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom
v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka číslo: 14274/R.
Sídlo firmy a korešpondenčná adresa: Soblahovská 1116/61, 91101 Trenčín
Kancelárie: Pod Juhom 6477, Trenčín

IRISOFT, s.r.o. prevádzkuje všetky služby samostatne a nespolupracuje s inými spoločnosťami, ktoré by v mene IRISOFT, s.r.o. vykonávali služby napr. registrácie do internetových katalógov, zvyšovanie návštevnosti web stránok a SEO služby. Akákoľvek ponuka od konkurenčnej firmy je považovaná za podvodné jednanie a zneužitie dobrého mena spoločnosti IRISOFT, s.r.o. a jej ochrannej známky FLOX CMS, domén BiznisWeb.sk a Flox.sk na ponuku služieb cudzej firmy.

IRISOFT, s.r.o. spolupracuje s partnermi, ktorí ponúkajú vo web stránkach a internetových obchodoch vytvorených v systéme BiznisWeb.sk tvorbu grafického designu a programovanie individuálne ako samostatné podnikateľské subjekty. Partneri nemajú oprávnenie konať v mene IRISOFT s.r.o. a v mene služby BiznisWeb.sk. 

Ďalšie ujednania

 • Používateľ služby BiznisWeb.sk musí byť osoba vo veku od 18 rokov!
 • Používateľ vyplnením objednávkového formulára BiznisWeb.sk dáva súhlas na zasielanie elektronických faktúr. Používateľ je povinný neodkladne informovať prevádzkovateľa o zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä o zmene e-mailovej adresy.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa potreby meniť Všeobecné obchodné podmienky používania služby BiznisWeb.sk.
 • Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Prevádzkovateľa a Používateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Používateľom. 
 • Za Zmluvu sa považuje aj vyplnený a odoslaný formulár označený ako Objednávka. Návrh Zmluvy (Objednávky) v podobe nevyplneného formulára je umiestnený a prístupný každému na webovej stránke Poskytovateľa a umožňuje zadanie údajov o Užívateľovi a Službách a ich záväzné objednanie u Poskytovateľa.
 • Prevádzkovateľ Používateľa prostredníctvom emailu informuje o registračnom procese v službe BiznisWeb.sk. Prevádzkovateľ Používateľa emailom informuje aj o úspešnosti registrácie, o ukončení testovacej prevádzky, vyzve na vyplnenie fakturačných údajov, vyzve na úhradu za služby, informuje o zaplatení záväzkov, zašle predfaktúru a faktúru, informuje o zmazaní web stránok vytvorených v službe BiznisWeb.sk a pod.. Prevádzkovateľ emailom, telefonicky, alebo prostredníctvom sms, informuje o novinkách služby BiznisWeb.sk a ponukách Prevádzkovateľa.
 • Používateľ služby BiznisWeb.sk si prenajíma v zvolenom časovom intervale redakčný systém FLOX CMS, spolu s priestorom na serveri a inými službami, a teda nie je vlastníkom licencie redakčného systému FLOX CMS.
 • Prevádzkovateľ se bude snažit o maximálnu funkčnosť a dostupnosť poskytovanej služby.
 • Prevádzkovateľ nezaručuje, že služba BiznisWeb.sk splní špecifické požiadavky Používateľa a nezodpovedá za škody tým spôsobené (ušlý zisk). V prípade záujmu o doprogramovanie funkcionality bude objednávka riešená individuálne ako tvorba web stránky na mieru.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát, či za dočasné prerušenie služby.
 • Prevádzkovateľ považuje kontaktný mail Používateľa za mail osoby kompetentnej pre realizáciu akýchkoľvek zmien webovej prezentácie (presmerovanie domény, objednávka doplnkových sluižeb, zmena prihlasovacích údajov a pod....)
 • Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah web stránok, vytvorených používateľmi.
 • Používateľ je zodpovedný za zálohovanie obsahu svojej web prezentácie v textovej forme.
 • Používateľ sa zaväzuje, že nebude úmyselne zneužívať systém alebo inak preťažovať server.
 • Poskytovanie služieb a ich rozsahu sa riadi platným cenníkom, ktorý je zverejnený na web stránkach Prevádzkovateľa.
 • Postihy za znovuaktiváciu a neuhradenie faktúr sa riadia platným cenníkom, ktorý je zverejnený na web stránkach Prevádzkovateľa.
 • Používateľ je povinný v zmysle platných zákonov SR uviesť na web stránke (napr. v sekcii Obchodné podmienky): svoju identitu, obchodné meno; adresu; ceny tovaru a služieb vrátane daní; dodacie náklady, ak existujú; údaje o platbe, dodávke, poskytnutí; existenciu práva a podmienky za ktorých možno odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku; časové obdobie ponúkanej ceny,
 • Ak je Prevádzkovateľom web stránky spoločnosť poskytujúca úvery, pôžičky a hypotéky, je povinná vydokladovať do 5 dní od vyplnenia objednávky BiznisWeb.sk platné povolenie na prevádzkovanie tejto činnosti na území Slovenskej Republiky. Potvrdenie je možné zaslať na adresu info @ biznisweb.sk.
 • Právnická a fyzická osoba sídliaca / žijúca mimo územia členských štátov EU zašle do 2 dní od vyplnenia objednávky potvrdenie o pobyte v danom štáte, resp. oskenované potvrdenie o podnikaní v danom štáte v prípade právnickej osoby.

Predaj služby BiznisWeb.sk tretím osobám.

Používateľ súhlasí, že nebude službu BiznisWeb.sk poskytovať tretím osobám. Pre služby BiznisWeb.sk platí cenník  dostupný  na stránke www.biznisweb.sk. Právo poskytovania služby tretím osobám majú len partneri Prevádzkovateľa služby, aj v tomto prípade platí cenník ako na www.biznisweb.sk.

Referencia na Vašu web stránku

Na každej web stránke vygenerovanej službou BiznisWeb je krátky textový odkaz na službu BiznisWeb a autora služby. Ak Používateľ nechce mať na svojej web stránke odkaz na službu BiznisWeb.sk, môže si objednať doplnkovú službu - "odstránenie päty BiznisWeb.sk zo stránky" cez objednávkový formulár.

Poskytovateľ služby BiznisWeb môže uviesť hyperlinku a ukážky web stránky Používateľa pre svoju propagáciu, napríklad na web stránkach Poskytovateľa, v tlačových informáciach, či v akejkoľvek inej reklamnej komunikácii.

Testovacie obdobie

Používateľ má k dispozícii 15 dní pre otestovanie a vyskúšanie služby zdarma. Ihneď po objednaní služby Používateľom (pomocou objednávkového formulára na BiznisWeb.sk, v redakčnom systéme Flox, alebo pomocou e-mailu), prechádza stav služby do predplateného obdobia a Poskytovateľ zašle Používateľovi zálohovú faktúru (Výzvu na úhradu). Používateľ nemôže ďalej využívať zostávajúce dni testovacieho obdobia zdarma, pretože služba prechádza do predplateného obdobia.

Postihy za neuhradenie faktúry

 • 3 dni po dátume splatnosti deaktivovanie stránky, zákaz prístupu do systému
 • 14 dní po dátume splatnosti faktúry odobratie domény, respektíve internetovej adresy, vymazanie databázy internetovej stránky a FTP zo servera

Ukončenie služby, odstúpenie od zmluvy

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu ukončiť poskytovanie služby za týchto podmienok:

 • stránky porušujú zákony štátu, v ktorom sa služba prevádzkuje alebo sú v rozpore s dobrými mravmi, ponúkajúce pornografický materiál (obrázky, video, text),
 • na stránkach je ponúkaný nelegálne získaný softvér alebo podobné produkty, za účelom jeho predaja alebo poskytovania tretím osobám,
 • obsah stránok poškodzuje dobré meno prevádzkovateľa,
 • stránky nie sú aktívne, na stránkách nebol viac ako 2 mesiace zaznamenaný žiadny prístup (táto podmienka neplatí pre platiacich používateľov),
 • pri registrácii stránky bol zadaný neexistujúci e-mail, neexistujúce IČO, DIČ alebo IČ DPH spoločnosti •použivateľ porušuje všeobecné obchodné podmienky používania služby BiznisWeb.sk,
 • ak používateľ porušuje podmienky spoločnosti Google pre inzerciu v reklamnom systéme Google AdWords alebo v Google AdSense
 • stránky sú zamerané na rozširovanie nevyžiadaných e-mailov (spam), či verejné chat-stránky,
 • uvádzanie nepravdivých alebo zavádzajúcich kontaktných údajov prevádzkovateľa na webstránke alebo e-shope,
 • uvádzanie nepravdivých alebo zavádzajúcich fakturačných údajov prevádzkovateľa (sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH) na web stránke alebo e-shope,
 • stránky extrémne preťažujú databázové systémy,
 • stránky obsahujú nadmerné množstvo filmových a hudobných súborov (mp3, mpeg, avi, atď.).

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch nie je Prevádzkovateľ služby povinný vrátiť predplatné služby BiznisWeb.sk.

V prípade ukončenia služby pred uplynutím predplateného obdobia na základe žiadosti Používateľa, nie je Prevádzkovateľ služby povinný vrátiť predplatné služby BiznisWeb.sk.

6.1. Odstúpenie od zmluvy - rozviazanie zmluvy v rámci predplateného obdobia, rsp. po obdržaní výzvy na úhradu
Spotrebiteľ je povinný oznámiť svoje rozhodnutie o ukončení prenájmu redakčného systému
mailom na: info@biznisweb.sk

6.2. Odstúpenie od zmluvy - podľa zákona č. 102/2014 Z. z

 • Spotrebiteľ (fyzická osoba) má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon") podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Po uplynutí 14 dní spotrebiteľ stráca možnosť odstúpenia od zmluvy.
 • Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť osobne alebo poštou najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch.
 • Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*" – hviezdičkou.(http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie od zmluvy.pdf).
 • Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.
 • Tieto ustanovenia v bode 6.1. Odstúpenie od zmluvy sa neuplatňujú pre objednávateľa služby BiznisWeb.sk, pokiaľ je právnickou osobou.

 

Zmena balíka služieb

Používateľ si môže v START stránke v administrácii webu doobjednať bloky z vyššej verzie, resp. zvoliť si iný balík služieb (napr. objedná si prechod z balíka Start na Standard alebo opačne). Používateľ objedná zmenu balíka služieb aj odoslaním žiadosti o zmenu balíka cez kontaktný formulár, potom Prevádzkovateľ nastaví balík služieb podľa žiadosti Používateľa.

Zmena v balíku služieb sa uskutoční od nasledujúceho fakturačného obdobia po úhrade splatných predfaktúr za súčané fakturačné obdobie. Pri zmene na nižší balík služieb Prevádzkovateľ nevracia rozdiel predplatného za služby BiznisWeb.sk za obdobie od momentu objednávky nižšieho balíka služieb po ukončenie súčasného fakturačného obdobia vyššieho balíka služieb.

Registrácia domén a zmena vlastníka domén (.sk, .cz, .com, .eu...)

Prevádzkovateľ služby BiznisWeb.sk registruje domény pri obdržaní objednávky tzv. zrýchleným spôsobom, kedy vlastníkom domény je IRISOFT s.r.o.. Registrátorom domén je IRISOFT, s.r.o., alebo WEBGLOBE, s.r.o.. Na požiadanie zákazníka zaregistrujeme doménu do jeho vlastníctva. Zmena vlastníctva domény z IRISOFT s.r.o. na používateľa služby je možná kedykoľvek, IRISOFT s.r.o. neúčtuje za to žiadne poplatky.

Ak si používateľ objednal doménu, ktorá je už registrovaná ako ochranná známka v Slovenskej republike, môže IRISOFT s.r.o. ako vlastník a registrátor domény po obdržaní výzvy od vlastníka ochrannej známky, previesť vlastníctvo domény na vlastníka ochrannej známky. Zároveň na žiadosť vlastníka ochrannej známky môže IRISOFT s.r.o. pozastaviť prevádzku tejto domény na web stránke, vytvorenej v BiznisWeb.sk

V prípade porušenia, alebo podozrenia na porušenie, autorských práv tretích strán ma poskytovateľ právo uskutočniť vo web stránke používateľa služby BiznisWeb zmeny ktoré zamedzia ďalšiemu porušovaniu autorských práv tretích strán.

Zásady Ochrany osobných údajov

Pre nás, v spoločnosti IRISOFT, s.r.o. je ochrana vašich osobných údajov veľmi dôležitá. Robíme všetko pre to, aby osobné údaje vás a vašich klientov boli naozaj v bezpečí. Preto sme prijali rôzne opatrenia technického, organizačného a personálneho charakteru.

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ktorý budeme ďalej v texte uvádzať ako „zákon o ochrane osobných údajov") osobné údaje spracúvame vo viacerých informačných systémoch. V rámci remarketingu v AdWords využívame Vlastné zoznamy zákazníkov, preto vám na základe vašich preferencií pošleme napr. personalizovanú ponuku.

Keď žiadate informácie o našich službách alebo potrebujete pomôcť a poradiť

Aby sme vám mohli pomôcť s výberom služby, poskytovať hot - line a odpovedať na vaše otázky, spracúvame vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto získame prostredníctvom našich kontaktných formulárov umiestnených na webovej stránke, telefonickým kontaktom s vami alebo prostredníctvom e-mailu.

Keď si objednáte u nás službu prevádzky web stránky alebo e-shopu

Aby sme vám mohli dodávať službu, ktorú si vyberiete, testujete alebo objednáte prostredníctvom nášho elektronického obchodu, budeme o vás spracúvať meno, priezvisko, kontaktnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Tieto osobné údaje sú nevyhnutné k plneniu samotného predmetu zmluvy, k priradeniu platby, prípadne k poskytnutiu iných súvisiacich služieb (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti, ktoré nám vyplývajú v súvislosti s právnymi predpismi, ktoré upravujú napríklad ochranu spotrebiteľa).

Ďalšie osobné údaje o vás a vašich zákazníkoch, s ktorými pracujeme sú závislé od toho, ktorú z našich služieb využívate, a preto dopredu nevieme vymedziť zoznam spracúvaných osobných údajov. Držíme sa však zásady, že o vás spracúvame vždy len tie osobné údaje, ktoré sú naozaj nevyhnutné.

Keď vám zasielame novinky e-mailom a e-booky

K tomu, aby sme vás mohli informovať o našich užitočných novinkách vo forme krátkych e-mailových správ alebo poslať ebook s hodnotnými informáciami pre rozvoj vášho podnikania, spracúvame vašu adresu elektronickej pošty (e-mail). Vždy však len na základe vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odhlasovacieho linku. Tento nájdete v každej e-mailovej správe, ktorú od nás obdržíte.

Spolupracujeme s dôveryhodnými dodávateľmi

Nielen naše webstránky, ale aj webstránky a internetové obchody vás - našich klientov umiestňujeme v cloudovej infraštruktúre spoločnosti Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, kde sú všetky postupy a procesy vrátane spracúvania osobných údajov pravidelne certifikované v rámci systému manažmentu kvality ISO 9001:2009 a bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2013.
Taktiež využívame služby serverhostingu spoločnosti Nethost, s.r.o. so sídlom Kšírova 435/136, Brno, ktorá zaviedla interné pravidlá a postupy, ktoré definujú ochranu, zaobchádzanie s dátami a ich overovanie v súlade s bezpečnostným štandardom PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov

Bez vášho súhlasu osobné údaje, ktoré o vás spracúvame neposkytneme ani nesprístupnime žiadnym tretím stranám. Výnimkou sú len prípady, keď nás k odovzdaniu osobných údajov zaväzujú všeobecne záväzné právne predpisy (napr.Daňový úrad, polícia, súdy a iné oprávnené subjekty).

Politika používania cookies

Naša internetová stránka a jej podstránky používajú technológiu cookies.
Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Využívaním našich internetových stránok súhlasíte s využívaním technológie cookies. Pri prechádzaní www.BiznisWeb.sk umiestnime vo vašom internetovom prehliadači reklamné súbory cookies, takže môžeme porozumieť tomu, čo vás zaujíma.

Práva dotknutej osoby

Zákon o ochrane osobných údajov poskytuje dotknutým osobám (dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú) kontrolu nad spracúvaním ich osobných údajov a to v podobe tzv. práv dotknutých osôb.

Každá dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov;
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Vo veci otázok ochrany vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom e-mailovej adresy info@biznisweb.sk Radi vám odpovieme a pomôžeme.

Autor služby a redakčného systému

Autor redakčného systému FLOX CMS je IRISOFT, s.r.o.. Spoločnosť vlastní všetky práva duševného vlastníctva, zdrojové kódy, vrátane dobrej povesti na FLOX CMS, úpravy alebo zmeny. IRISOFT, s.r.o. je autorom grafických návrhov, používaných v BiznisWeb.sk, šablón a samotnej služby BiznisWeb.sk.

Používateľ služby BiznisWeb.sk a tretie strany sa zaväzujú v prípade akéhokoľvek porušenia záväzkov a neoprávneného zásahu do autorského práva (skopírovanie stránky, grafických návrhov ap.) poskytnúť autorovi nemajetkovú ujmu v peniazoch, pričom právo na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia zostáva nedotknuté.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ku ktorým objednávateľ na základe zmluvného vzťahu s poskytovateľom umožní poskytovateľovi prístup, a to najmä tak, že žiadnu dôvernú informáciu nerozšíri a neposkytne tretej strane, s výnimkou tretích strán, ktoré sa podieľajú na poskytovaní služieb objednávateľom, napr. napojenie na API dopravných spoločností.

Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje, že dôverné informácie objednávateľa nepoužije v rozpore s ich účelom ani účelom ich poskytnutia vo svoj prospech alebo v prospech tretích osôb. Poskytovateľ sa zaväzuje prijať a udržovať také interné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k dôverným informáciám objednávateľa, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich akémukoľvek spracovaniu, rovnako ako k inému zneužitiu neoprávnenou osobou.

 

V Trenčíne, 1. 6. 2017

Prihlásenie (Flox 2)

Vyskúšajte web alebo e-shop zdarma

Výber designu:

Adresa stránok s koncovkou .flox.sk je zdarma. Adresu môžete kedykoľvek zmeniť na tvar bez koncovky .flox.sk zakúpením alebo presmerovaním vlastnej domény.
Stlačením tlačidla súhlasíte s obchodnými podmienkami BiznisWeb.sk.

Vyberte si prosím niektorú z pripravených šablón.
Design stránok môžete kedykoľvek zmeniť v administrácii, kde
nájdete bohaté možnosti prispôsobenia šablón.
Radi Vám vytvoríme aj unikátny design na mieru.

Táto stránka používa cookies. Viac info