Systém na rýchle vytvorenie webových stránok alebo e-shopov

Ochrana osobných údajov

Späť na kategóriu

Novela zákona o ochrane osobných údajov (84/2014 Z.z.) z 15.4.2014
Zmeny, ktoré novela prináša, sa dotýkajú najmä:

 • bezpečnosti osobných údajov, v rámci ktorej sa zrušujú prípady, kedy je potrebné vypracovať samostatnú bezpečnostnú smernicu
  (Je však vhodné poznamenať, že samotné bezpečnostné opatrenia tým nie sú dotknuté - prevádzkovatelia (podnikatelia využívajúci napr. kontaktné formuláre, ktoré nejakým spôsobom identifikujú zákazníka) budú aj naďalej zodpovedať za ochranu osobných údajov pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.)
 • oprávnenej osoby a jej poučenia, ktorého záznam prevádzkovateľ na požiadanie úradu hodnoverne preukáže
 • zodpovednej osoby, ktorej písomné poverenie je dobrovoľné,registrácie informačných systémov osobných údajov, ktorá sa mení na oznamovaciu povinnosť
 • zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, ktorú je potrebné zosúladiť do dvoch rokov od pôvodnej účinnosti zákona
 • odstránenie registračných poplatkov
  (Novela sa nedotýka informačných systémov podliehajúcich osobitnej registrácii. Tá bude naďalej prebiehať na základe zavedených postupov a bude podliehať poplatkovej povinnosti.)

ostatné

 •  kopírovania úradných dokladov, ktoré v rozsahu potrebnom na účely uzatvorenia pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu je možné vyhotovovať bez súhlasu dotknutej osoby
 •  ukladania pokút, ktoré boli čiastočne zmenené na fakultatívne a ktorých horná hranica bola znížená o jednu tretinu

Zdroj ( http://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk )
Zdroj ( http://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/1334/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/osobne-udaje-april-2014.xhtml )

Povinnosť registrovať informačný systém však naďalej zostáva v platnosti.
Oznámenie o registračnom systéme

Príloha k registrácii informačného systému

Povinnosti eshoperov, ktorí sa registrovali na Úrade na ochranu OÚ do 14.5.2014

Pomôcka pri vypĺňaní dokumentu:
Názov informačného systému uveďte: Flox

Otázne je, či máte uviesť ako tretiu osobu aj poskytovateľa nášho serverhostingu Master Internet alebo Nethost a nás ako poskytovateľa systému na tvorbu eshopu BiznisWeb.

Tu odporúčam prečítať si informácie, ktoré nám poskytli na Porada.sk
a odporúčajú tretiu osobu nevypĺňať. Čakáme ale na vyjadrenia Úradu na ochranu osobných údajov. Viac info nájdete na:
http://www.porada.sk/t229824-ochrana-osobnych-udajov-a-eshop-ako-vyplnit.html

Ak by to bolo predsa len potrebné:
Pomôcky pri vypĺňaní dokumentu:
Poskytovateľ serverovej služby pre Flox 3: Master Internet, s.r.o.
Jiráskova 21, 602 00 Brno, IČO: 26277557, DIČ: CZ26277557
Poskytovateľ serverovej služby pre Flox 1.0: NETHOST s.r.o., Čs. armády 9, 160 00 Praha 6, ČR

Rozdiel medzi Nethost-om a Master-om
otvorte si Vašu web stránku a v admine webu, sekcii Start skontrolujte, aké je tu uvedené logo:
1. ak je tu FLOX redakčný systém, ako poskytovateľa serverovej služby uveďte Nethost s.r.o.
2. ak je tu logo FLOX 3, v tom prípade ako poskytovateľa serverovej technológie uveďte Master Internet, s.r.o.

1.2.
K registrácii je potrebné priložiť aj prílohu, menšiu slohovú prácu, ktorá by mala obsahovať:
"Popis podmienok spracúvania osobných údajov by v prípade e-shopu mala obsahovať informácie ako napr. údaje o poskytovateľovi serverovej služby hostovania internetovej stránky e-shopu, informácie ohľadom povinnosti, resp. dobrovoľnosti registrácie dotknutých osôb na internetovej stránke e-shopu, rozsah osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva v rámci činnosti e-shopu, prípadne informácie o možnosti zrušenia užívateľského účtu."
Inšpirovať sa môžete napr. e-shopom Martinus.sk: Ochrana osobných údajov

2.0

Zmluva medzi nami ako sprostredkovateľom a Vami ako majiteľom - prevádzkovateľom eshopu:
Podľa nášho názoru by, podľa §8 zakona c. 122/2013, malo byť dostačujúce to, že každý náš klient pri objednávke služieb súhlasí so Všeobecnými podmienkami poskytovania služieb webhostingu ("VOP" - https://www.biznisweb.sk/obchodne-podmienky ), kde je rozpracované aj spracovanie Osobných údajov ( bod 9. ) a ich ochrana. Všeobecné podmienky poskytovania služieb su záväzné a musíme sa nimi riadiť. Sú tu uvedené ako povinnosti prevádzkovateľa, tak aj povinnosti, hlavne poskytovateľa

V zmysle VOP sa za Zmluvu považuje aj vyplnený a odoslaný formulár označený ako Objednávka, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je súhlas s danými VOP, ktoré sú dostupné na vyššie uvedenej adrese.

Vypracovanie bezpečnostnej smernice

Podklady:

Pri registrácii uveďte názov informačného systému: Flox
Poskytovateľmi serverovej služby pre:
FLOX 1 je: spoločnosť Nethost, s.r.o., Brno, Česká republika, IČO: 26226979.
FLOX 3 je: spoločnosť Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, IČO: 26277557, DIČ: CZ26277557
( viac info k systému FLOX, v bode: Rozdiel medzi Nethost-om a Master-om )

Ak zvažujete migráciu na FLOX 3, tu navrhujeme vykonať na Úrade registráciu priamo ako celok a uviesť tam:
"Poskytovateľmi serverovej služby pre FLOX je spoločnosť :
Nethost, s.r.o., Brno, Česká republika, IČO: 26226979
a spoločnosť Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, IČO: 26277557, DIČ: CZ26277557 "

Zdrojový súbor administračného rozhrania FLOX je šifrovaný. Dáta eshopu sú uchovávané v MySQL databáze, každý eshop má vlastnú SQL databázu, prístup k nej je len z lokálnej IP adresy pre účely programátora na potrebný čas a nie je teda prístupná z hociktorej IP adresy.
Dáta o objednávkach sú uchovávané v oddelenej tabuľke SQL databázy, to isté platí o zozname užívateľov. Prístupové heslá sú šifrované cez MD5 a heslo k MD5.

Užívateľ, ktorý je registrovaný v eshope má po prihlásení na stránke len možnosť zmeny hesla a náhľadu objednávok, nemá prístup k iným častiam administrácie.

Táto rada je našou snahou pomôcť Vám. Nie je právne záväzná, ako nám napísal Úrad pre ochranu osobných údajov:
"Vyššie uvedená informácia nie je právne záväzná, zohľadňuje iba poskytnuté fakty vyplývajúce z uvedených okolností skutkového a právneho stavu. Závery tejto poskytnutej informácie majú iba odporúčací charakter a nemôžu byť preto zovšeobecňované pre iné, zdanlivo podobné prípady."

Chcete sa ešte na niečo opýtať? Napíšte nám:

Prihlásenie (Flox 2)

Vyskúšajte web alebo e-shop zdarma

Výber designu:

Adresa stránok s koncovkou .flox.sk je zdarma. Adresu môžete kedykoľvek zmeniť na tvar bez koncovky .flox.sk zakúpením alebo presmerovaním vlastnej domény.

Vyberte si prosím niektorú z pripravených šablón.
Design stránok môžete kedykoľvek zmeniť v administrácii, kde
nájdete bohaté možnosti prispôsobenia šablón.
Radi Vám vytvoríme aj unikátny design na mieru.

Táto stránka používa cookies. Viac info